Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Poniższy regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy zamieszczony na stronie: karierawzakupach.pl (dalej: „Regulamin”).

Zanim potwierdzisz zakup, zapoznaj się z Regulaminem.

Regulamin zawiera informacje o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę, zasadach płatności, prawie odstąpienia od umowy, miejscu i sposobie składania reklamacji, warunkach technicznych umożliwiających zawarcie umowy oraz zasadach sprzedaży usług i produktów.

Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu.

Kontakt do nas:

Adres email: zamowienia@karierawzakupach.pl

Definicje

Usługodawca, Sprzedawca, Organizator, FSMFSM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. K. I. Gałczyńskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519101, NIP 525 259 39 18, Regon 147369435, prowadzący sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem sklepu: karierawzakupach.pl .

Sklep Internetowy, Sklep, Serwis, Witryna – sklep internetowy karierawzakupach.pl.

Klient, Usługobiorca –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie zakupów, która dokonała zakupu w sposób określony w Regulaminie;

Zabezpieczenia –stosowane przez Sprzedawcę systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy FSM, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, potwierdzona zaksięgowaniem płatności za zakupione Zamówienie;

e-book –zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki autorstwa Agnieszki Piątkowskiej, dostępny w Sklepie;

Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, tutaj: e-booki;

Dane Osobowe, Dane – wszelkie informacje dotyczące Klienta w procesie zakupu w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Polityka Prywatności – omawia stosowane przez FSM zasady dotyczące przetwarzania danych w intrenecie https://karierawzakupach.pl/polityka-prywatnosci/.

1.Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego oraz zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy prowadzony jest przez FSM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. K. I. Gałczyńskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519101, NIP 525 259 39 18, Regon 147369435

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez FSM.

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa. Więcej na ten temat niżej, w punkcie  6 Regulaminu.

W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta). Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.

O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

2. Charakterystyka usługi, czas realizacji zamówienia

Sprzedawca świadcząc na rzecz Kupującego usługi za pośrednictwem Sklepu oferuje przesyłane drogą elektroniczną E-booki autorstwa Agnieszki Piątkowskiej, zgodnie z dokonanym wyborem klienta oraz według informacji dostępnej w Sklepie Internetowym. 

Treści Cyfrowe (e-booki) dostarczane są w formacie określonym w opisie produktu dostępnym na stronie Sklepu.

Zamówiona Treść Cyfrowa udostępniania jest kupującemu niezwłocznie po potwierdzeniu Złożenia Zamówienia oraz otrzymaniu płatności (moment zawarcia Umowy Sprzedaży), poprzez udostępnienie możliwości pobrania Treści Cyfrowej w serwisie, w domenie https://karierawzakupach.pl

3. Prawa własności intelektualnej

Informujemy, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

4. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

Dostęp do wszystkich usług strony https://karierawzakupach.pl możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet oraz aktywny adres e-mail. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer lub Safari z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartfon, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. plików.

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klientowi nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:

– dostarczać treści o charakterze bezprawnym,

– wpływać na funkcjonowanie Sklepu,

– naruszać dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy, jego pracowników oraz osób trzecich.

5. Zawieranie umowy i sposób płatności

Informacje o dostępnych produktach podane są w Sklepie Internetowym.

Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.

Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

Klient dokonuje zakupu za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu poprzez zgodne z instrukcjami założenie Konta lub kupno bez rejestracji, ale w każdym wypadku zostanie poproszony o podanie zgodnych ze stanem faktycznym Danych, niezbędnych do finalizacji zakupu.

Dane Osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy bezpłatnie na rzecz Kupującego również usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień. 

W procesie rejestracji Kupujący ustala własne hasło i znany tylko jemu login, a hasło jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. 

Klient dokonuje wyboru produktów poprzez dodawanie ich do tzw. koszyka.

Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie („zamawiam i płacę”), co stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Po złożeniu zamówienia Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie przekierowany do opcji płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora celem opłacenia zamówienia. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić w ciągu … dni od zawarcia umowy. Po tym czasie i nieuregulowaniu płatności, Zamówienie zostanie anulowane.

Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego Zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym (w przypadku zakupu e-booków) oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet.

Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6. Reklamacje, zwroty, rezygnacja z usługi.

Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres: zamowienia@karierawzakupach.pl

Reklamacja powinna zawierać, co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail konsumenta, numer zamówienia, nr konta bankowego do zwrotu zapłaty, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny konsumenta. W przypadku braku ww. danych Sklep może zwrócić się do klienta o uzupełnienie ww. danych. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

Wiedza przekazywana Klientom w trakcie świadczenia Usług stanowi know-how przedsiębiorstwa Sprzedawcy, z którego Klienci mogą nieodpłatnie korzystać, lecz nie wolno im przekazywać jej dalej (także nieodpłatnie) – pod rygorem naprawienia wynikłej stąd szkody.

Wszelkie przekazane Klientom materiały szkoleniowe podczas konsultacji stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego, a prawa własności intelektualnej do nich przysługują Sprzedawcy. Naruszenie praw własności intelektualnej Sprzedającego będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych powierzonych w wyniku korzystania z usług Sklepu jest FSM.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://karierawzakupach.pl/polityka-prywatnosci/

8. Postanowienia końcowe

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez FSM blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Treści Cyfrowych bez wad.

FSM zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie i obowiązuje od 01.08.2020

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.